Hej! Czego szukasz?

Reklamacje

Polityka reklamacyjna stosowana w naszym sklepie, daje Wam następujące możliwości:

Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient może zgłaszać reklamacje zarówno odnośnie wykonania umowy o świadczenie usług jak i wykonania umowy sprzedaży na wskazany w Regulaminie adres poczty elektronicznej Operatora Sklepu lub listem poleconym przesłanym na wskazany w Regulaminie adres Operatora Sklepu na z dopiskiem „reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać, aczkolwiek nie jest to wymóg jej rozpatrzenia, co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Klienta, adres poczty elektronicznej Klienta lub inny adres dla doręczeń, numer transakcji bądź inne dane pozwalające na identyfikację transakcji, w tym datę zakupu oraz okoliczności uzasadniające reklamację, a w szczególności opis niezgodności towaru z umową.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator Sklepu przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Operator Sklepu rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji, a w wypadku reklamacji dotyczącej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od dnia zwrotu towaru Operatorowi Sklepu.
 5. Klient zobowiązany jest zwrócić reklamowany towar w opakowaniu zabezpieczającym towar przed ubytkiem lub uszkodzeniem, w miarę możności w oryginalnym opakowaniu, a w jego braku przy dochowaniu reguł ostrożności zmierzających do należytego zabezpieczenia reklamowanego towaru przed ubytkiem lub uszkodzeniem (np. soczewki powinny być zabezpieczone przed wyschnięciem poprzez zanurzenie w płynie pielęgnacyjnym).
 6. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na wskazany adres poczty elektronicznej Klienta lub inny wskazany przez Klienta adres dla doręczeń.
 7. Operator Sklepu odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową, na warunkach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Tekst pierwotny: Dz.U.2002.141.1176).
 8. Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności powinny być kierowane bezpośrednio do agenta rozliczeniowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail), zgodnie z regulaminem udostępnionym na stronie internetowej agenta rozliczeniowego.
 9. Operator Sklepu nie uwzględni reklamacji w wypadku:
  • pomyłki Klienta popełnionej w trakcie zamawiania towaru (nieprawidłowe parametry soczewek),
  • zły dobór soczewek dla Klienta przez optometrystę lub lekarza okulistę.
  • dokonania zamówienia soczewek bez uprzedniego wykonania badań wzroku u lekarza okulisty lub optometrysty lub w oparciu o nieaktualne wyniki takich badań,
  • używanie soczewek niezgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta soczewek oraz ich przeznaczeniem,
  • poddanie soczewek działaniu środków chemicznych (np. kosmetyków) niekorzystnie wpływających na soczewkę lub w sposób uniemożliwiający przeprowadzenie ich ekspektyzy
   używanie soczewek dłużej niż jest to zalecane przez producenta.
 10. Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie towaru ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera lub pracownika poczty. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem lub pracownikiem poczty odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia Operatora Sklepu na wskazany w Regulaminie adres poczty elektronicznej.
 11. Klient przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Tekst jednolity: Dz.U.2012.1173), jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Klient zobowiązuje się w takich wypadkach dokonać zgłoszenia we wskazanym terminie.

Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń do nas!

infolinia: 609 355 070
do góry